Email: caoi.ir@post.com Telegram ID: @caoiran
Image is not available

VISIT MEDIA CATEGORIES

Slider

خاویر ویلاتا: معماری بومی در جامعه

5,510

ویلاتا در این سخنرانی جذاب نشان می‌دهد چگونه با رویکردی جایگزین به مهار طبیعت موفق می‌شود، با ارجاع به طرحی سنتی،به خلق ساختمان‌های نمادین، پیشرفته و زیبا می‌پردازد که متناسب با جامعه است.

منبع :www.ted.com