Email: caoi.ir@post.com Telegram ID: @caoiran
Image is not available
Study

in This section we publish architecture articles from books and magazines.you can send us best articles that we oublish for you.

in This section we publish architecture articles from books and magazines.you can send us best articles that we oublish for you.

Slider

مطالعات معماری ایران

نقطه گرهی طرح
نویسنده: سید هادی میرمیران

Design’s Turning Point - Seyyed Hadi Mirmiran
مجله معماري وشهرسازي شماره ۵۴ و ۵۵

سید هادی میرمیران, میرمیران, هادی میرمیران, نقطه گرهی, معماری معاصر ایران, آثار هادی میرمیران, نقد آثار میرمیران


شیوه طراحی من در دوران های مختلف کار حرفه ای ام متفاوت بوده است. در چند سال اخیر بیشتر به صورتی که ذکر خواهم کرد کار طراحی را آغاز می کنم و ادامه می دهم. 
پس از اینکه پروژه ای واگذار شد، دستیار یا دستیارانی را برای آن در نظر می گیرم. با توجه به اینکه از ابتدای کار حرفه ای همواره با پروژه های بزرگ و به صورت گروهی کار کرده ام، به این امر عادت دارم و به ندرت بدون دستیار و گروه کار می کنم.

پس از آن مدارک پروژه را در اختیار دستیارانم قرار می دهم که بررسی و تجزیه و تحلیل کنند و مقدمات کار را فراهم آورند؛ خودم هم به صورت اجمالی مدارک پروژه را مطالعه و از محل پروژه هم بازدید می کنم. در بازدید از محل پروژه سعی می کنم که ایده های خیلی اولیه را در ذهن خود به دست آورم.
برای من مهم ترین عامل در شروع طراحی، یافتن نقطه گرهی طرح است؛ نقطه گرهی به این معنا که خاستگاه طرح چه باشد و طرح را بر اساس چه عاملی پایه گذاری کنم. معمولاً نقطه گرهی طرح در کار من برنامه فیزیکی نیست.، اگرچه به هر حال کار کردن روی برنامه از ضرورت هاست، که دستیارانم این کار را انجام می دهند و شکل خلاصه شد