Email: caoi.ir@post.com Telegram ID: @caoiran

ورود

Slide 1 - copy - copy

در این بخش در تلاش هستیم تا اطلاعات مربوط به معماران ایران اعم ازبیوگرافی و آثار منتخب آنان گردآوری و معرفی گردد.
این بخش نیازمند همیاری شما مخاطبان گرامی است تا اطلاعات مربوط به معمارانی که می شناسید بویژه آنانی که مسن هستند و یا در قید حیات نیستند جمع آوری و مستندنگاری گردد.

Shadow

مصطفی کیانی

مصطفی کیانی مصطفی کیانی

مصطفی کیانی، در سال ۱۳۳۸، شهر اصفهان دیده به جهان گشود.
- مرتبه علمی: دانشیار و عضو هیات علمی دانشگاه هنر تهران
- کارشناسی ارشد معماری از دانشگاه تهران،۱۳۷۱
- دکتری معماری از دانشگاه تهران، ۱۳۷۹

سابقه تدریس ايشان به سال ۱۳۷۲ برمی گردد. تدریس در دانشگاه های: تهران، هنر اصفهان، پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران، بین المللی امام خمینی قزوین،
سوره تهران، دانشکده میراث فرهنگی و دانشگاه هاي آزاد اسلامی (قزوین، تهران جنوب و کیش)

پیشینه علمی
الف: مقاله علمی-پژوهشی
۱) توسعه و گسترش دوره کارشناسی معماري داخلی، راه حل ها و ضرورت تشکیل آن در دانشگاه هاي معتبر، نامه معماري و شهرسازي، ص ۵-۲۴ / سال دوم، شماره ۴، بهار و تابستان ۱۳۸۹
۲) بازشناسی مکان، مطالعه موردي میدان شهرداري رشت، نامه معماري و شهرسازي، ص ۶۰-۷۳، سال سوم، ‌شماره ۸، بهار و تابستان،‌۱۳۹۱
۳) خاستگاه معماري مدرن در تهران: بررسی و شناخت اولین بناي معماري مدرن در پایتخت کشور، نامه معماري و شهرسازي، ص ۳۹-۵۸، سال ششم، شماره ۱۱، پاییز و زمستان ۱۳۹۲
۴) جایگاه هنرآجرکاري تزیینی در معماري دوره پهلوي اول، هنرهاي زیبا، ص ۱۵-۲۸، دوره ۱۸، شماره ۱، بهار ۱۳۹۲
۵) بررسی و شناخت مبانی طراحی داخلی بر مبناي ادراك نابینایان و کم بینایان، نامه معماري و شهرسازي،‌ ص ۱۸ - ۳۶، سال هفتم، شماره ۱۳، پاییز و زمستان ۱۳۹۳
۶) تداوم فضایی در معماري معاصر ایران، بررسی میزان تاثیر پذیري معماري معاصر ایران از معماري غرب و معماري ایرانی، نقش جهان، تربیت مدرس
۷) Interior architecture in therapy spaces or architecture design in medical spaces. ،Journal of basic, april and May 2013

ب: مقاله علمی-ترویجی
۱) تاثیرات باستانگرایی بر معماري دوره پهلوي اول، فصلنامه تخصصی تاریخ معاصر ایران، زمستان ۱۳۸۳
۲) طراحی در محدوده هاي تاریخی و نگرشی در یک طرح باززنده سازي در مجموعه تاریخی شوشتر (مقاله مشترك)، فصلنامه تخصصی آبادي، تابستان ۱۳۸۵
۳) فرم از استراتژي پیروي می کند، نقش تحول یافته معماري داخلی در دنیاي حرفه اي،‌فصلنامه تخصصی آبادي، زمستان ۱۳۸۶
۴) یادمان هاي جنگ، نمادهاي فرهنگی، (مقاله مشترك)، فصلنامه تخصصی آبادي، بهار ۸۷
۵) میراثی از معماري ایران درآسیاي میانه بخارا و سمرقند، فصلنامه تخصصی آبادي، بهار تابستان،‌ ۸۴
۶) مشق معماري معاصر ایران، نگرشی به بناهاي میدان مشق تهران و موقعیت جدید دانشگاه هنر، (مقاله مشترك)، فصلنامه تخصصی آبادي، پاییز ۸۵
۷) از زبان عمومی تا بیان هنري، دو ماهنامه گزارش گفتگو، آذر و دي، ۸۲
۸) مهندسان، معماران، هنرمندان، ماهنامه "نما"، اصفهان، خرداد و تیر ۸۵
۹) از تخریب تا توان بخشی، تحولات دیدگاهی در مواجهه با بافت قدیم شهرهاي اسلامی،‌مورد مطالعاتی: حلب-قزوین،( مقاله مشترك)، نشریه اینترنتی "نوسازي"، مرداد ۸۹
۱۰) نقش طراحی در بهینه سازي مصرف سوخت در ساختمان، نشریه کمیته علمی توسعه پایدار، ۸۲
۱۱) بررسی بازتاب اصول فرهنگی در معماري - تحلیل تطبیقی بر اساس نظریه راپاپورت در معماري بومی گرگان، شهر و معماري بومی، (پذیرش چاپ)
۱۲) کودتاي نظامی ۱۲۹۹ و معماري نظامی گرایانه، فصلنامه تخصصی تاریخ معاصر ایران، پاییز و زمستان، ۷۹
۱۳) بخاراي گرم، سمرقند شیرین، فصلنامه هنرهاي تجسمی، زمستان ۷۷
۱۴) طبیعت در آثار معماران، نقش سمبل هاي طبیعت و جهان هستی در نگاه فرمال معماران، فصلنامه معماري و فرهنگ، بهار ۸۰
۱۵) اندیشه هاي جان راسکین: معماري هنر و زیبایی، فصلنامه معماري و فرهنگ، تابستان ۸۰
۱۶) اندیشه هاي جان راسکین: در باره مرمت، فصلنامه معماري و فرهنگ، پاییز،‌تابستان ۸۰
۱۷) معماران دوره بیست ساله: از پرورش تا آموزش معماران و ظهور طبقه جدید معماران، فصلنامه معماري و فرهنگ، بهار ۸۱

پ: مقالات کوتاه
۱) توسعه پایدار و بازسازي بم، فصلنامه تخصصی آبادي، بهار ۸۳
۲) معماري اسلامی، واژه یا مفهوم، فصلنامه تخصصی آبادي، بهار و تابستان ۸۴
۳) معماري روز، معماري معاصر، فصلنامه تخصصی آبادي، پاییز ۸۵
۴) فرهنگ معماري و معماري فرهنگی، فصلنامه تخصصی معماري، بهار ۸۷
۵) معماري داخلی، نیاز ضروري جامعه علمی و حرفه اي، فصلنامه تخصصی آبادي، پاییز ۸۷
۶) معماري و بافت روستایی، (سخن تحنیت)، فصلنامه تخصصی آبادي، پاییز ۸۷
۷) خانه هاي دیروز، خانه هاي امروز، فصلنامه تخصصی آبادي، تابستان ۸۶

ت: مقالات ترجمه
۸) آیا وحدت امکان پذیر است؟ چارلز جنکز، (ترجمه) فصلنامه تخصصی آبادي، پاییز و زمستان ۸۲
۹) احساس تاریخی، مفهوم سنت از دیدگاه تی.اس. الیوت و بیان آن در معماري، کالین سنت جان ویلسون، (ترجمه) فصلنامه تخصصی آبادي، پاییز ۸۱
۱۰) مساجد اسپانیا و شمال آفریقا، آنتونیو فرناندز پورتاس، (ترجمه) فصلنامه هنر- وزارت ارشاد
۱۱) مدینه الزهرا، آنتونیو والیوترانو، (ترجمه) فصلنامه هنر- وزارت ارشاد
۱۲) مساجد و مراکز اسلامی در ایالات متحده امریکا، عبدالحمید لطیفی، (ترجمه مشترك) فصلنامه تخصصی آبادي،
۱۳) عملکردهاي جدید در بناهاي قدیمی و بررسی تغییر کاربردي در معماري از منظر زیبایی شناختی،(ترجمه)، هفت شهر، نشریه سازمان عمران و بهسازي وزارت راه و شهرسازي، ۱۳۹۰

ث: کتاب ها(تألیف، ترجمه)
۱) معماري دوره پهلوي اول، دگرگونی اندیشه ها، پیدایش و شکل گیري معماري دوره بیست ساله (۱۳۲۰- ۱۲۹۹)، [تألیف ۱۳۸۳] (چاپ سوم)، انتشارات مرکز مطالعات تاریخ معاصر ایران
۲) معماري سطوح (Surface Architecture) نویسندگان: دیوید لیتر بارو، محسن مصطفوي. ۲۰۰۳ ترجمه، نشر دانشگاه هنر، تهران ۱۳۸۹
۳) فرآیند حرفه اي شدن در معماري داخلی (Becoming an Interior Designer)،‌کریستین پیوتروفسکی، ۲۰۰۴، ترجمه، نشر دانشگاه هنر، تهران، ۱۳۹۲

ج: تدوین کتاب(به شیوه گردآوري) و مجموعه مقالات
۱) تدوین مجموعه مقالات (مجموعه مقالات علمی و تخصصی شهرسازي و معماري استانهاي کشور- وزارت مسکن و شهرسازي)،نشر مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی وزارت مسکن و شهرسازي، ۱۳۸۴
۲) پژوهشنامه (مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی وزارت مسکن و شهرسازي) تدوین مجموعه طرحها،نشر مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی وزارت مسکن و شهرسازي، ۱۳۸۴

کسب رتبه در جشنواره هاي ملی و بین المللی مرتبط با حوزه تخصصی
- پایان نامه دکتري، پژوهش فرهنگی - تشویقی، ۱۳۸۰
- نمایشگاه دوسالانه آثار طراحان گرافیک ایران، لوح تقدیر، ۱۳۷۵
- پایان نامه دکتري، تقدیر کتبی، ۱۳۷۹

دیگر فعالیتهاي علمی، آموزشی_ پژوهشی (از آغاز تا ۱۳۹۴)
- راهنمایی پایان نامه های متعدد در مقطع کارشناسی
- راهنمایی پایان نامه های متعدد در مقطع کارشناسی ارشد
- راهنمایی رساله های دکتري
- داوري بیش از ۴۵ مقاله علمی پژوهشی و نیز دیگر مقالات علمی ترویجی و علمی مروري
- داوري و ارزشیابی بیش از ۱۰ کتاب تخصصی (کتاب فصل- کتاب سال)
- داور بیش از ۶ طرح پژوهشی (دانشگاهی و مراکز تحقیقاتی)
- ناظر دو طرح پژوهشی

مسئولیت هاي مدیریتی و اجرایی
- رئیس دانشگاه هنر اصفهان، خرداد ۱۳۹۴
- رئیس مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی معماري و شهرسازي- وزارت مسکن و شهرسازي، ۸۰-۸۶
- رئیس دانشکده معماري و شهرسازي- دانشگاه هنر، ۸۶-۹۰
- سرپرست مجموعه پردیس کرج-دانشگاه هنر، ۸۷-۹۰
- مدیر گروه دکتري معماري- دانشگاه هنر، ۹۲-۹۴
- معاون پژوهشی دانشکده معماري و شهرسازي- دانشگاه هنر، ۸۲-۸۶
- مدیر گروه معماري- دانشگاه سوره، ۷۶-۷۷
- مدیر مسئول نشریه علمی پژوهش نامه معماري و شهرسازي(دانشگاه هنر)، ۸۹ تاکنون
- مدیر مسئول نشریه علمی پژوهش نامه هنرهاي تجسمی و کاربردي (دانشگاه هنر)، ۸۹-۹۵
- مدیر مسئول نشریه علمی پژوهش نامه هنرهاي نمایشی و موسیقی (دانشگاه هنر)، ۸۹-۹۵
- سردبیر فصلنامه تخصصی معماري و شهرسازي" آبادي"، ۸۱-۸۸، ۹۳

 دیگر سوابق اجرایی و مدیریتی
- عضو هیأت علمی و برگزار کننده همایش بین المللی شهرهاي جدید، ۱۳۸۴
- عضو کمیته علمی سومین همایش معماري داخلی و دکوراسیون، ۱۳۹۲
- ایجاد و راه اندازي رشته" معماري داخلی" در مقطع کارشناسی دانشگاه هنر تهران- ۱۳۹۳
- عضو هیات تحریریه: فصلنامه "هفت شهر"، ۱۳۸۹ تاکنون
- دبیرهمایش ملی قانون جامع شهرسازي و معماري کشور
- عضو کمیته ملی توسعه پایدار، (نماینده وزارت مسکن و شهرسازي) ۸۱ تا ۸۶
- عضو شوراي آموزش وزارت مسکن و شهرسازي، ۸۶/۵/۲۱-۸۰/۱۰/۲۲
- عضو کمیته برنامه ریزي حوزه شهرسازي و معماري در برنامه چهارم توسعه، ۸۶/۵/۲۱-۸۰/۱۰/۲۲
- عضو کمیته راهبري طرح بازنگري زیست محیطی انرژي- سازمان حفاظت محیط زیست، ۸۱/۴/۲۵--
- عضو شوراي هم اندیشی در امور شهرسازي و معماري- وزارت مسکن و شهرسازي، ۸۶/۵/۲۱-۸۵/۱/۲۰
- عضو شوراي برنامه ریزي و سیاستگزاري همایش معماري و شهرسازي اصفهان، ۸۵/۱۲/۲۳
- عضو کمیته فنی بازرگانی، دانشگاه هنر، ۹۰/۷/۲۰-۹۰/۱۲/۲۲
- مسئول کار گروه متقاضیان دومین فراخون جذب هیات علمی– دانشگاه هنر، ۹۰/۷/۲۰ - ۸۹/۴/۹
- عضو گروه تخصصی هنر و معماري- بیست و پنجمین جشنواره بین المللی خوارزمی، ۹۰/۹/۲۰
- عضو کمیته بازنگري دروس رشته معماري داخلی در مقطع کارشناسی ارشد – دانشگاه تهران، ۹۰/۷/۲۶
- عضو کمیته علمی همایش بین المللی زندگی پیاده در شهر تهران – شهرداري تهران، ۹۰/۱۰/۱۱
- عضو شوراي بررسی کار گروه تحول علوم انسانی – وزارت علوم ، تحقیقات و فناوري، ۹۱/۳/۲۸ - تاكنون
- عضو کمیته کارآفرینی دانشگاه، ۹۱/۹/۱۳ - تاكنون

فعالیتهاي معماري
- طراحی مجموعه مسکونی ۵۳ واحدي ( ویژه کارگران)-شهرك پرند
- طراحی معماري داخلی و محوطه سازي غرفه بنیاد مستضعفان- نمایشگاه بین المللی تهران
- طراحی و اجراي معماري داخلی و هنري غرفه سپاه پاسداران
- مطالعه و طراحی پارك ۲ هکتاري والفجر- شهرداري منطقه 15 تهران- میدان بسیج
- طراحی و اجراي چندین واحد مسکونی و ویلایی
- طراحی ساختمان مرکزي بنیاد مسکن انقلاب اسلامی- شهرضا
- همکاري در طراحی ۳۰۰ واحدي مسکونی حسن آباد- کرج
- همکاري در طراحی هتل ۱۰ طبقه رضویه کاشانی ها- مشهد
- طراحی و تصحیح نماهاي واحدهاي مسکونی مجموعه شهید محلاتی تهران
- طراحی قسمتی از پارك در محله سیزده آبان- تهران

 فعالیتهاي هنري
- کسب درجه ممتاز خوشنویسی از انجمن خوشنویسان ایران
- شرکت در چند نمایشگاه جمعی گرافیک و خوشنویسی- از جمله چندین نمایشگاه دو سالانه گرافیک ایران
- فعالیت در زمینه هاي مختلف گرافیک و مسابقات معتبر ملی و دولتی: برنده اول نشان شرکت پست، برنده سوم نشان بانک مرکزي جمهوري اسلامی ایران، نشان شرکت عمران شهرهاي جدید، پژوهشکده توسعه کالبدي و...
- فعالیت و اجراهاي متعدد در زمینه هاي مختلف گرافیک و تبلیغات: عکاسی تبلیغاتی، پوستر، بروشورهاي مجله اي و نمایشگاهی، رزومه سازمانها، فعالیت هاي چاپ و نشریاتی، طراحی جلد کتب و نشریات، طراحی و بسته بندي و آفیش هاي تبلیغاتی و...

اطلاعات تماس:
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

خواندن 7187 دفعه آخرین ویرایش در سه شنبه, 31 تیر 1399 19:10