Email: caoi.ir@post.com Telegram ID: @caoiran
Image is not available
Shadow
Slider

Competitions

فراخوان چهارمین دوره کارگاه مسابقه قوام الدین شیراز

چهارمین دوره کارگاه مسابقه قوام الدین امسال با هدف ارتقا فرهنگ معماری شهری و تعامل مستقیم میان جامعه معماری و شهروندان در اردیبهشت ۱۳۹۷ در گذر قوام‌الدین شیرازی (جلوخان باغ عفیف آباد) در شهر شیراز برگزار خواهد شد. موضـوع رویـداد امسـال باتوجـه بـه اهمیـت تغییـرات اقلیمـی در ایران و بحران هـای زیست محیطی بـه وجـود آمـده در سـال هـای گذشـته بـه تعامـل میـان محیـط زیسـت بـه عنـوان بسـتر بـه وجـود اورنـده تمـدن بشـری و معمـاری بـه عنـوان شـکل دهنـده اصلـی بـه تمـدن، مـی پـردازد. 
موضوع امسال با عنوان « رود-خانه خشک » از ۲ لغایت ۶ اردیبهشت ماه برای دوره نظری و ۱۵ لغایت ۲۵ اردیبهشت برای دوره ساخت برنامه ریزی شده است.

حائزین صلاحیت برای شرکت در چهارمین کارگاه مسابقه قوام الدین
از تمامـی گروههـا و دفاتـر مسـتقل معمـاری ایـران کـه پیشـینه فعالیـت حرفـه ای و آموزشـی در زمینـه معمـاری، محیــط زیســت و شهرســازی دارنــد دعــوت میشــود در قالــب ایــن فراخــوان چارچــوب آموزشــی خــود را تبییــن کـرده و فراینـد تولیـد اثـر را بـرای بررسـی بـه هیـات انتخـاب آثـار ارسـال نماینـد.

هیئت داوران - مرحله انتخاب آثار
بـا توجه بـه موضوع کارگاه مسابقه امسال و تاثیـر آن در بین مخاطبیـن داخلی و رویکرد کلی حاکم بـر آن ضرورت انتخاب هیات داوران بـا رویکرد میـان رشـته ای علاوه بـر دارا بـودن صلاحیت علمـی و تخصصـی از هـر دو حوزه معمـاری و محیـط زیسـت بیـش از پیـش احسـاس مـی شـود. بـا توجـه بـه صـلاح دیـد هیـات دبیـران کارگاه مسـابقه و بـا توجـه بـه سـابقه حرفـه ای، افـراد ذیـل جهـت داوری مرحلـه اول اعلام مـی گـردد:

۱ . سارا انواری
۲ . علیرضا امتیاز
۳ . حسین مدنی
۴ . مهران داوری

هیئت نظارت بر مراحل داوری آثار
۱ . وهاب زنگنه
۲ . مهدی پیروی

هیيت داوران - مرحله نهایی
۱ . فرهاد احمدی
۲ . علیرضا امتیاز
۳ . کاوه مدنی
۴ . جعفر کاشف حقیقی
۵ . حمید عرفانیان جم
۶ . مزدک میررمضانی

فرایند فراخوان
بـا توجه بـه تجربـه سـال هـای قبـل در برگزاری ایـن رویـداد و تجربـه سـال گذشـته و در نتیجـه میـل بـه تعامل بهتـر بـا مـردم بـه عنـوان مهم تریـن مخاطبـان ایـن رویـداد و در نظـر گرفتـن شـرایط جامعـه حرفـه ای معمـاری اعلام فراخـوان بـرای ارسـال رزومـه کاری و چارچـوب آموزشـی بـه تمامـی گروههـا و دفاتـر مسـتقل معمـاری ایـران اعلام میگـردد. کلیـه علاقه منـدان مـی بایسـت پـس از ثبـت نـام بـه نسـبت ارايـه نظـر و دیـدگاه خـود دربـاره بیانیـه و ایـده و موضـوع پژوهشـی جـاری خـود در قالـب گـروه طراحی اقـدام نماینـد. 
همچنیـن چارچـوب آموزشـی خـود را در قالـب برنامـه ۴ روزه تئـوری (آتلیـه طراحـی) و ۱۰ روزه سـاخت در سـایت اصلـی پـروژه (جلـو خـان بـاغ ٰعفیـف آبـاد)بـا محوریـت هـای اصلـی ذیـل در قالـب مـدارک خواسـته شـده اقـدام نماینـد.

محوریت های اصلی رویداد عبارتند از: ۱. آب  ۲. گونه های زیستی  ۳. انرژی ۴. آلودگی های محیطی

لازم بـه ذکـر اسـت گـروه هـا مـی بایسـت متریـال و روش سـاخت پیشـنهادی خـود را بـرای سـاخت اثـر در قالـب پاویـون و یـا چیدمـان شـهری در پروپـوزال هـای ارسـالی خـود بیـان نماینـد. پـس از دریافـت دیـدگاه هـا و مـدارک ارسـالی در قالـب مشـخص شـده در فراخـوان، هیـات داوران بـه بررسـی دیـدگاه هـای ارايـه شـده می پردازنـد و در تاریـخ ۲۲ فروردیـن مـاه ۱۳۹۷ هشـت گـروه را بـه عنـوان گـروه هـای نهایـی بـرای سـاخت اثـر در گـذر قـوام الدیـن شـیرازی انتخـاب خواهنـد کـرد. در نهایـت پـس از پایـان سـاخت اثـار منتخـب در تاریـخ ۲۵ اردیبهشـت ۱۳۹۷ یـک طرح توسـط هیيـت داوران نهایـی، بـه عنـوان طـرح برگزیـده انتخـاب خواهـد شـد.

بودجه
مبلغ ۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال برای هـر پـروژه بـه عنوان کمک هزینه ساخت و مبلغ ۵۰،۰۰۰،۰۰ ریـال بـه عنـوان حق الزحمه گـروه اسـاتید در نظـر گرفتـه شـده است. بدیهـی اسـت شـرکت کننـدگان مـی بایسـت در طـرح پیشـنهادی خـود مالحظـات تطابـق بـا بودجـه در نظـر گرفتـه شـده را رعایت کننـد.

معیارهای انتخاب طرح
در راستای شفاف سازی پروسه داوری، انتخاب طرح های برگزیده بر منبای ارزش های زیر صورت می گیرد.
• تبییـن برنامـه آموزشـی مشـخص بـرای شـرکت کننـدگان (حداکثـر ۱۲ دانشـجو بـه ازای هـر گـروه) در قالـب کارگاه ۵ روزه تئـوری
• تبیین برنامه آموزشی مشخص برای شرکت کنندگان در قالب کارگاه ۱۰ روزه ساخت
• تبیین رویکرد هر گروه به مقوله محیط زیست و انتخاب یک محوریت به عنوان چالش اصلی گروه
• مرتبط بودن چارچوب پیشنهادی آموزشی هر گروه با رویکرد اصلی کارگاه - مسابقه قوام الدین
• مرتبط بودن بیانیه هر گروه با بیانیه اصلی کارگاه - مسابقه قوام الدین
• مرتبط بودن فعالیت های هر گروه با مقوله آموزش در معماری
• تبیین ساختارهای مالی پروژه و تعیین متریال پیشنهادی ساخت با توجه به بودجه پروژه

برنامه زمان بندی کارگاه
•  ۲۶ اسفند ۱۳۹۶، اعلان رسمی فراخوان
•  ۲۰ فروردین ۱۳۹۷، پایان زمان ثبت نام در فراخوان (ثبت نام ویژه مربیان | لینک ثبت نام)
•  ۲۰ فروردین ۱۳۹۷، پایان زمان ارسال مدارک
•  ۲۳ فروردین ۱۳۹۷، اعلام لیست برگزیدگان - شامل اسامی هشت گروه منتخب هیئت داوران
•  ۲۳ فروردین ۱۳۹۷، اعلام آغاز رسمی ثبت نام کارگاه ها برای شرکت کنندگان
•  ۳۱ فروردین ۱۳۹۷، پایان فرصت ثبت نام برای شرکت کنندگان
•  ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷، آغاز مرحله تئوری کارگاه - مسابقه قوام الدین
•  ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷، پایان مرحله تئوری
•  ۶ اردیبهشت ۱۳۹۷، جلسه ارائه عمومی و معرفی طرح ها توسط گروه ها
•  ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷، آغاز مرحله ساخت آثار در سایت - گذر قوام الدین شیرازی (جلوخان باغ عفیف آباد)
•  ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۷، پایان مرحله ساخت در سایت گذر قوام الدین
•  ۲۵ اردیبهشـت ۱۳۹۷، مراسـم اختتامیـه و داوری آثـار - داوری نهایـی طـرح هـا بـه صـورت ژوژمـان بـاز انجـام خواهـد شـد- کارگاه مسـابقه قـوام الدیـن

مدارک مورد نیاز
• فرم درخواست (دریافت از وبسایت مسابقه)
• بیوگرافی خلاصه از هر یک از اعضای تیم (حداکثر ۳ نفر و ماکزیمم ۲۵۰ کلمه به ازای هر نفر)
• تصویر کارت ملی یا شناسنامه اعضای گروه
• تصویر مدرک تحصیلی کلیه اعضای گروه (و یا کارت دانشجویی معتبر درصورت اشتغال به تحصیل)
• ارسـال رزومـه کاری گـروه (در صـورت نداشـتن وب سـایت دفترچه آثـار گروه مـی بایسـت تـا قبـل از تاریـخ ۲۰ فروردیـن ۱۳۹۷ بـه دبیرخانـه کارگاه مسـابقه ارسـال گـردد)
• ارسال بیانیه هر گروه با محوریت یکی از محورهای مطرح شده در فرآیند فراخوان (حداکثر ۱۰۰۰ کلمه)
• ارسال و تبیین چارچوب آموزشی در قالب برنامه زمانبندی مشخص و روزانه برای هر دو مرحله تئوری و کارگاهی
• ارسـال حداکثـر ۲ تصویـر (تصویرسـازی، دیاگـرام و...) مربـوط بـه بیانیـه هـر گـروه همـراه توضیـح (ماکزیمـم ۱۰۰ کلمـه بـرای هـر تصویـر)
• فرم مالکیت معنوی

توجه فرماييد
الف) کلیـه مـدارک فقـط در قالـب یـک ایمیـل از طرف کل گـروه ارســال شود و از ارســال مــدارک در ایمیـل هــای متعــدد خــودداری کنیــد.
ب) پـس از اعلام نتایـج مرحلـه اول، گروههـای منتخـب مـی بایسـتي نسـبت بـه بارگـذاری کلیـپ ۱ دقیقه ای جهت بیـان دیدگاههای خود برای آشـنایی شـرکت کنندگان در سـایت اقدام نمایند.

سوالات متداول
۱. آدرس ایمیل کارگاه مسابقه چهارم چیست؟  
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
۲. راه های ارتباطی با دبیرخانه کارگاه مسابقه چگونه است؟ کلیه مکاتبات فقط به صورت کتبی و از طریق ایمیل صورت می گیرد.
۳. آیا افراد میتوانند به صورت انفرادی در این فراخوان شرکت کنند؟ خیـر. بــا توجــه بــه تاکیــد دبیرخانــه کارگاه-مســابقه در امــر ترویــج کار گروهــی و ضروریات اجرایی طرح، می بایست حداقــل ۲ نفر معرفی گردند.
۴. آیا دانشجویان هم میتوانند در این فراخوان ثبت نام کنند؟ در صـورت ارائـه رزومـه کاری مشـخص در قالـب فعالیـت گروهـی، فعالیـت آموزشـی (تدریـس در آموزشـگاه یـا دانشـگاه هـای ایـران) و ارائـه مسـتندات مبنی بـر توانایـی هدایـت آموزشـی گـروه مـی تواننـد.
۵. آیا شرایط اقامت (برای گروه های غیر بومی) در شیراز توسط دبیرخانه کارگاه مسابقه تامین میشود؟ جهت اقامت گروههای غیر بومی تسهیالتی توسط کارگاه-مسابقه در نظر گرفته خواهد شد.

اطلاعات تماس
وب سایت مسابقه | 
www.q-arch.ir
ايميل مسابقه | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
جهت دانلود فايل PDF‌ فراخوان بر روي عبارت روبرو كليك نماييد. (دانلود فايل PDF)